Hòn Ông Tượng

Hòn ông Tượng Sơn Trà là một tảng đá khá to, hình giống con voi;
Comments