Giếng Tiên

Giếng Tiên, tục gọi là Hang Giêng Giếng, gần đá Bàn Cờ. Tương truyền nơi đây Tiên ông thường xuống lấy nước để uống;
Comments